https://parijsch-culemborg.nl/wp-content/themes/gymappstest Kernwaarden | Stichting OPO-R Parijsch

Kernwaarden

Onze visie beschrijven we aan de hand van onze kernwaarden:
Samen

Kinderen leren op Parijsch samen te werken, van- en aan-elkaar te leren. We willen samen leven, leren en genieten in een sfeer van vrijheid en gebondenheid. We houden rekening met elkaar vanuit het sociaal emotionele programma “Oog, Hart en Respect”. Hierin leren we elkaar waarderen en worden gedragsverwachtingen duidelijk gemaakt. We zoeken steeds naar de samenwerking met de ouders en de omgeving van de school.

Verwondering

Kinderen leren de wereld ervaren en ontdekken waarbij ze oplossingen zoeken en fouten mogen maken. We geven ruimte aan de kinderen om hun gevoelens en verwondering te uiten. Een uitdagende leeromgeving stimuleert de verwondering. Zo ontstaat er een beleefde werkelijkheid waarin kinderen optimaal kunnen leren.

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfstandig zijn, leren samenwerken en je verantwoordelijkheid leren nemen hoort binnen de persoonlijke, individuele ontwikkeling. Deze is enerzijds gericht op het leren vanuit de leerlijnen (kerndoelen) en anderzijds op het ontwikkelen tot volwaardige burger in de toekomst. We streven naar een optimale ontwikkeling waarbij we rekening houden met de eigenheid van het kind.

Zelfstandigheid

Op Montessori Parijsch vinden we het belangrijk dat de kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. We willen dit bereiken door leerlingen te leren plannen, zelfstandig te laten doorwerken zonder afhankelijk te zijn van de leerkracht en reflecteren op hun eigen handelen. Hierdoor ontdekken de leerlingen nieuwe inzichten. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de intrinsieke motivatie van het kind, die wij bij hen aanwakkeren.

Verantwoordelijkheid

Vanaf de eerste dag op school tot het moment dat de kinderen de school weer verlaten willen we dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen over hun eigen leerproces. Dit komt o.a. tot uiting in het kiezen/plannen van de werkjes voor de dag en week, maar ook in het zorgdragen voor elkaar, de uitvoering van de taak en de omgeving.

Ons motto is: "Ontdek jouw wereld in Parijsch!"