Medezeggenschapsraad

De notulen van de MR vergaderingen zijn op te vragen bij de directie of bij de secretaris van de MR via mr.parijsch@opo-r.nl.