Medezeggenschapsraad

 

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en denken over het beleid van de school.  
Naast de MR op Montessorischool Parijsch bestaat er ook een gemeenschappelijke MR (de GMR). De GMR behartigt de zaken die alle OPO-R scholen aangaan. 
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden en onderwerpen waarover de MR een advies mag uitbrengen. Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbetering kan doen.  
De MR vergadert komend jaar op: 19 september, 21 november, 30 januari, 19 maart, 21 mei en 11 juni. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). De voorzitter is Ralf Bohnen. De overige leden zijn:  Anneke van der Kluit (ouder), Esther Broeckx. (ouder), Carla van Alten (leerkracht), Joanita Barten (leerkracht) en Linda Geurts (leerkracht) 

In het schooljaar 2023-2024 zal Anneke van der Kluit afwezig zijn.   

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding hechten veel waarde aan contact met de achterban. In dat kader heeft de MR regelmatig contact met de OV, de oudervereniging. U kunt de leden van de MR altijd benaderen als u vragen of suggesties heeft. Het e-mailadres is: mr.parijsch@opo-r.nl